Pachira Money Tree

Lucky Bamboo (trúc may mắn)

Money Plant (kim ngân)

Palm Plant

Snake Plant (lưỡi hổ)

Potted Orchids (hoa lan)

Jade Plant (Kim tiền)

Peace Lily (lily hòa bình)

 Rubber Plant (Đa búp đỏ)

Tulsi Plant (Hương nhu tía)

9. Spider Plant (Dây nhện)

10. Morning glory (Hoa bìm bìm)

12. Lotus (hoa sen)

Bạn tham khảo

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *